Priser

Prisblad pr. 1/8 2023

Beløb er pr. måned, juli måned er betalingsfri.

Betaling opkræves forud, og forfalder den 10. i opkrævningsmåneden.

Børnehave
Pris pr. barn 1.975,00

Søskenderabat følger taksterne fra bopælskommunen og tildeles automatisk.

Ansøgning om økonomisk friplads laves af forældrene hos bopælskommunen. Børnehaven får automatisk besked om økonomisk fripladstilskud, og reducerer opkrævning når der er tilsagn fra kommunen. Ekspeditionstid kan være op til 2 måneder. Bortfald af tilskud reguleres når det konstateres.

Skole

Første barn    950,00 
Søskende      575,00 
Bus                100,00 

SFO (0 til 3 klasse)

Over 20 timer      1.100,00 
Op til 20 timer     900,00 
Op til 10 timer     550,00 

Søskende Over 20 timer    575,00
Søskende Op til 20 timer   475,00
Søskende Op til 10 timer   300,00

Hvis man har mindre søskende i vores børnehave, gives der en rabat på SFO betaling på 500 kr.

Der kan søges om tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO-betaling gennem en statslig pulje. Ansøgningsfristen er 1. september. Der kan ikke søges udsættelse for ansøgningsfristen. Ansøgningskema lægges ud på intra omkring sommerferien. Tilsagn og beløb modtages af skolen omkring december, og refunderes med 1/6 i opkrævningerne fra januar til juni. Restancer i skolepenge dækkes forlods.

Klub (fra 4 klasse)
2 dage pr. uge 200,00
5 dage pr. uge 470,00

Der kan ikke søges om tilskud til nedbringelse af betaling for Klub.