Evaluering

Generelt om evaluering

Enhver lærer ønsker, at alle elever får et sikkert og brugbart udbytte af undervisningen. Derfor er læreren altid opmærksom på, om eleven lærer det han/hun skal og om undervisningen og de metoder der benyttes er optimale i forhold til målene for faget. Samtaler med eleverne, kontrol af hjemmearbejde og prøver og tests er alle metoder, som hjælper læreren til at vurdere og justere sin undervisning, så den bliver så målrettet som muligt.

Udover disse målemetoder, har læreren - på grund af sin uddannelsesmæssige baggrund og sin erfaring - udviklet en professionel fornemmelse, som gør hende/ham i stand til at vurdere om undervisningen lykkes. Hvis det opleves, at ikke alle elever får det udbytte af undervisningen, som deres evner tilskriver, vil læreren gennem sin pædagogiske refleksion hurtigt og relevant justere eller ændre sin undervisning. Lærerens skøn og pædagogiske refleksion er derfor en grundlæggende og nødvendig form for evaluering.  

Evalueringen af skolens virksomhed

Evalueringen af Agersted Friskoles funktion har tre fokusområder:

  1. Den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling
  2. Elevernes sociale kompetencer og trivsel
  3. Elevernes udbytte af undervisningen

Der kan benyttes forskellige former for evalueringsmetoder - alt efter hvilke områder, der skal vurderes. Vi skelner mellem tests, som afdækker om eleverne har nået et givet og defineret fagligt niveau på et bestemt tidspunkt og den løbende evaluering, som så at sige foregår som en integreret del af undervisningen. Den løbende evaluering fokuserer både på det opnåede udbytte af undervisningen og på den læringsproces, som eleven har været igennem for at tilegne sig en given kompetence.

Den løbende evaluering består bl.a. af lærers observationer af elevernes arbejde og udviklingsprocesser, således som de kommer til udtryk i timerne og ved strukturerede samtaler med den enkelte elev eller grupper af elever om arbejdet med forskellige stofområder. Desuden kan eleverne arbejde med forskellige former for selvevaluering.

Det er fælles for alle former for evaluering, at der er opstillet tydelige mål for det, som skal læres. Almindeligvis arbejdes ud fra følgende spørgsmål: Hvad er det, der skal læres (mål) - Hvordan kan vi opnå den ønskede effekt (strategi/metoder) - Nåede/lærte vi det, vi ønskede (vurdering) - Hvis ikke - hvad kunne gøres anderledes?(ny strategi) Denne model sikrer, at evaluering bliver en dynamisk proces, som også har et fremadrettet perspektiv, og at evalueringen bliver et aktivt redskab også for eleven.

Afgangsprøverne og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser

Klik på dette link for at se resultaterne af de seneste års afgangsprøver og overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne

Den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling

Lærerteamet omkring den enkelte elev sikrer gennem dets kendskab til eleverne, at de udfordres på mange forskellige måder således, at eleven sættes i læringssituationer, som udvikler denne både socialt, fag-fagligt og kreativt. Årsplanerne for klassens arbejde indeholder også disse faktorer og gennem elevsamtaler opstilles udviklingsmål for eleven. De regelmæssige skole/hjem samtaler, som bl.a. er skolens tilbagemelding om elevens udbytte af skolegangen, inddrager de nævnte faktorer, og er således også en del af den løbende evaluering.

Elevernes sociale kompetencer og trivsel

Elevsamtaler, klassemøder/konferencer, arbejdet med klassens trivsel og med elevernes oplevelse af undervisningsmiljøet er alle mulige former for evalueringsredskaber, som har til formål at afdække og fastholde, at eleverne udvikler sociale kompetencer og har et trygt skolemiljø.

Elevernes udbytte af undervisningen

Som et led i den løbende evaluering benyttes prøver af forskellige typer. Prøverne er i visse tilfælde forlagsfremstillede og relaterer sig til de materialer, som klassen arbejder med i det pågældende fag. Andre prøver er fremstillet af læreren selv. Desuden benyttes diagnostiserende test i dansk og matematik på de fleste klassetrin. Se oversigten herunder.

Desuden anvendes følgende i evalueringsprocessen

Agersted Friskole har udover tests gode og forskelligartede evalueringsmåder og metoder.

På alle klassetrin: Elevsamtaler – hvor der drøftes såvel sociale og faglige forhold. Eleverne inddrages aktivt i forberedelserne til samtalen.

På alle klassetrin:

Forældremøde og skolehjem-samtaler 2 gange årligt.

På alle klassetrin:

Lærerne har et tæt samarbejde omkring den enkelte klasse. Her vil der bla. være en gennemgang af den enkelte elevs stærke/svage sider. Det afdækkes om den aktuelle undervisning tilgodeser den enkelte elevs behov og der kan evt. træffes beslutning/indstilling om ændring af undervisningstilbuddet.

8. – 9. klassetrin:

Der udarbejdes karakterblade for hver enkel elev 2 gange årligt. Disse tilsendes/overrækkes elevens forældre.

Opfyldning på evalueringsprocessen

Elevsamtaler: Her evalueres – evt. på baggrund af et forud udfyldt spørgeskema – elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, og nye mål opstilles.

Forældremøder: Her drøftes klassens faglige og sociale udvikling både bagudrettet og fremadrettet. Aftalerne på møderne følges op af forældreorientering via forældrebreve.

Skolehjemsamtaler: Hver enkelt elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres. I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der også følges op på eventuelle delaftaler.

Lærersamarbejdet: På klassemøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisningen, og nye mål opstilles. Desuden drøftes klassens sociale læring. Der tages evt. beslutning om ændring af undervisningstilbuddet for den enkelte elev.

Test og prøver: Test og prøver afvikles efter nedenstående plan. Desuden foretager de enkelte lærere løbende tests, der sikrer, at elever når de delmål/mål, der er opstillet i læreplanen. Testresultater fra de obligatoriske test drøftes henholdsvis på lærermøder og med ledelsen. De enkelte faglærere justerer undervisningen i forhold til de behov, testresultaterne peger på, i relation til skolens undervisningsplaner.

Resultater af prøverne indleveres til skolelederen, som drøfter dem med klasselæreren henholdsvis faglæreren. Der gives særlig opmærksomhed til elever, der ligger betydeligt over eller under middelområdet for at sikre, at de ressourcestærke elever får tilstrækkeligt med udfordringer og de svage elever får den nødvendige hjælp.

Skolen har et tæt samarbejde med kommunens PPR. Sammen med PPR afholdes møder angående elever med faglige eller sociale vanskeligheder. På baggrund af vejledning og anbefalinger fra PPR og de deraf følgende bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de nødvendige ressourcer til specialundervisning. Skolens leder og lærere har desuden samtaler med PPR, hvor det også drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der er opstillet fra såvel lovgivningens som skolens egen side.

Tilsyn af eksternt certificeret tilsynsførende

Skolens tilsynsførende besøger skolen hvert skoleår, enten anmeldt eller uanmeldt og overværer undervisningen i forskellige fag, primært dansk, matematik og engelsk.

Den tilsynsførende fører tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læreplaner og undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens forældrekreds vælger tilsynsførende for højst en 4-årig periode.

Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sit tilsyn en tilsynserklæring, som skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Forældredage

Der afholdes løbende forældredage, hvor forældrene har mulighed for at komme på skolen og overvære undervisningen. Forældre kan altid henvende sig til klassens lærere, bestyrelsen eller skolens ledelse, såfremt forældrene oplever forhold, de ikke finder hensigtsmæssige.

Skolens arrangementer

I løbet af skoleåret afholdes mange fælles arrangementer på skolen. Efter afholdelsen af et arrangement udarbejdes en skriftlig evaluering. Herefter er der på et lærerrådsmøde/bestyrelsesmøde er mulighed for at kommentere eller uddybe evalueringen med henblik på at udvikle arrangementet til næste gang, det skal afholdes.

Undervisningsmiljøvurdering

Der foretages en undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år, hvor alle elever udfylder et spørgeskema fra DCUM. Der arbejdes her med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Resultaterne offentliggøres på hjemmesiden og analyseres med henblik på en handlingsplan.

Evalueringsplan for Agersted Friskole
Klasse: Test/prøve: Tidspunkt:
0. kl.

DLB

IL – Basis 1 - 5

Dansk lyd og bogstav

Vurdering af læseforudsætninger

Juni

April – juni

1. kl.

IL – Basis 6 - 14

OS 64

MiniSL 1

MAT 1

Vurdering af læseforudsætninger

Ordstillelæsningsprøve

Sætningslæseprøve

Matematiktest

August – februar

Marts

Marts

Marts

2. kl.

OS 120

MiniSL 2

MAT 2

Ordstillelæsningsprøve

Sætningslæseprøve

Matematiktest

Marts

Marts

Marts

3. kl.

DVO

SL 60

ST 3

MAT 3

Nonordsstaveprøve

Sætningslæseprøve

Staveprøve

Matematiktest

August/september

Marts

Marts

Maj

4. kl.

SL 40

ST 4

Sætningslæseprøve

Staveprøve

Marts

Marts

5. kl.

ST 5

MAT 5

Staveprøve

Matematiktest

Marts

Maj

6. kl.

TL 1

ST 6

Tekstlæseprøve

Staveprøve

August/september

Marts

7. kl.

ST 7

MAT 7

Staveprøve

Matematiktest

Marts

Maj